คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างภาพในระดับที่ 4 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการใช้กล้องถ่ายภาพ เลนส์ถ่ายภาพ และอุปกรณ์เสริม สามารถตั้งค่าสมดุลแสงสีขาว ตั้งค่าโปรไฟล์สี จัดองค์ประกอบภาพตามหลัก Rule of Thirds จัดองค์ประกอบภาพตามหลักทัศนธาติ  Visual Element 
จัดองค์ประกอบภาพตามหลักของศิลปะ Principles of composition และใช้โปรแกรมในการจัดการไฟล์ภาพได้อย่างเหมาะสม คัดเลือก จัดการไฟล์ภาพได้ เลือกวัสดุในการจัดเก็บภาพได้เหมาะสม จัดหมวดหมู่งานที่ถ่ายเพื่อง่ายในการสืบค้น ประสานงานในการทำงาน กำหนดความต้องการของลูกค้า จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ ใช้จิตวิทยาในการถ่ายภาพ ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ยอมรับในสิทธิส่วนบุคคล
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างภาพ ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1    มีประสบการณ์ในอาชีพช่างภาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.2    มีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในอาชีพถ่ายภาพ หรือ
1.3    มีผลงานเชิงประจักษ์
2.    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพ ระดับ 4 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพถ่ายภาพ มีหน้าที่ ถ่ายภาพ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างภาพทั่วไป ช่างภาพอิสระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-OCUR-136A ใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
PHO-HWTT-137A ควบคุมคุณภาพของสีและแสง
PHO-EGJV-138A จัดองค์ประกอบภาพตามหลักศิลปะ (Composition)
PHO-VXZO-139A จัดการไฟล์ภาพ
PHO-NWHX-140A สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร
PHO-FPDK-141A ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0181-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ