หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-NWHX-140A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 3431 ช่างถ่ายภาพ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร  โดยประสานงานในการทำงานระหว่างบุคคล และองค์กร  บันทึกความต้องการของลูกค้า นำเสนอความคิดก่อนถ่าย และสรุปข้อตกลงงานถ่าย จัดลำดับแผนการทำงานหลัก ประสานงานตามแผนการทำงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล และสร้างบรรยากาศในการทำงาน ใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยความปลอดภัย และจัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ (Photographer) 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
หมวดใหญ่ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆหมวดย่อย 34 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหมู่ 343 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10151

ประสานงานในการทำงาน

1.1 ประสานงานระหว่างบุคคล

A1051.01 187058
10151

ประสานงานในการทำงาน

1.2 ประสานงานกับองค์กร

A1051.02 187059
10152

กำหนดความต้องการของลูกค้า

2.1 บันทึกความต้องการของลูกค้า

A1052.01 187060
10152

กำหนดความต้องการของลูกค้า

2.2 นำเสนอความคิดก่อนถ่าย และสรุปข้อตกลงงานถ่าย

A1052.02 187061
10153

จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ

3.1 จัดลำดับแผนการทำงานหลัก 

A1053.01 187062
10153

จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ

3.2 ประสานงานตามแผนการทำงาน

A1053.02 187063
10153

จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ

3.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ

A1053.03 187064
10154

ใช้จิตวิทยาในการถ่ายภาพ

4.1 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล

A1054.01 187068
10154

ใช้จิตวิทยาในการถ่ายภาพ

4.2 สร้างบรรยากาศในการทำงาน

A1054.02 187069
10155

ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น

5.1 ใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี

A1055.01 187065
10155

ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น

5.2 ปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยความปลอดภัย

A1055.02 187066
10155

ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น

5.3 จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

A1055.03 187067

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างบุคคล องค์กร การประสานงานตามแผนการทำงาน

2) ทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ

3) ทักษะเกี่ยวกับการนำเสนอความคิดก่อนถ่าย และสรุปข้อตกลงงานถ่าย การบันทึกความต้องการของลูกค้า

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างบุคคล องค์กร การประสานงานตามแผนการทำงาน

2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ

3) การนำเสนอความคิดก่อนถ่าย และสรุปข้อตกลงงานถ่าย การบันทึกความต้องการของลูกค้า

4) ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยความปลอดภัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence) และหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1)  เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

2)  ผลงานประกอบการประเมิน หรือผลงานภาพถ่าย หรือ

3)  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1)  หนังสือหรือเอกสารรับรองผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ต้องการ หรือ

2)  เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

3)  แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการประสานงานระหว่างบุคคล องค์กร วิธีการประสานงานตามแผนการทำงาน วิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ วิธีการนำเสนอความคิดก่อนถ่าย และสรุปข้อตกลงงานถ่าย วิธีการบันทึกความต้องการของลูกค้า วิธีการถ่ายภาพด้วยความปลอดภัย โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงาน 

(ง) วิธีการประเมิน

1)  ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

2)  ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

3)  ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องอธิบายการประสานงานระหว่างบุคคล องค์กร การประสานงานตามแผนการทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ การนำเสนอความคิดก่อนถ่าย และสรุปข้อตกลงงานถ่าย การบันทึกความต้องการของลูกค้า การถ่ายภาพด้วยความปลอดภัย

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร หมายถึง การประสานงานระหว่างบุคคล องค์กร การสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน   เริ่มจากบันทึกความต้องการของลูกค้า นำเสนอความคิดก่อนถ่ายและสรุปข้อตกลงงานถ่าย จัดลำดับแผนการทำงานหลัก ประสานงานตามแผนการทำงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพให้เป็นระเบียบ  ใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

(ค)  เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

พิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ 

 ยินดีต้อนรับ