หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการไฟล์ภาพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-VXZO-139A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการไฟล์ภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 3431 ช่างถ่ายภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ สามารถจัดการไฟล์ภาพ  ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพของกล้องถ่ายภาพ ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพอื่น ๆ อธิบายสกุลไฟล์ภาพที่ใช้ได้ นำไฟล์ภาพไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของงาน ปรับแก้งานเบื้องต้น ใช้วัสดุในการจัดเก็บงานตามชนิดของงานได้อย่างเหมาะสม เก็บรักษาวัสดุในการจัดเก็บงาน สร้างโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์งาน กำกับวัน เวลา สถานที่ของภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ (Photographer)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
หมวดใหญ่ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆหมวดย่อย 34 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหมู่ 343 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10141

ใช้โปรแกรมในการจัดการไฟล์ภาพได้อย่างเหมาะสม

1.1 ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพของกล้องถ่ายภาพ

A1041.01 187049
10141

ใช้โปรแกรมในการจัดการไฟล์ภาพได้อย่างเหมาะสม

1.2 ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพอื่น ๆ

A1041.02 187050
10142

คัดเลือก จัดการไฟล์ภาพได้

2.1 อธิบายสกุลไฟล์ภาพที่ใช้ได้

A1042.01 187051
10142

คัดเลือก จัดการไฟล์ภาพได้

2.2 นำไฟล์ภาพไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของงาน

A1042.02 187052
10142

คัดเลือก จัดการไฟล์ภาพได้

2.3 ปรับแก้งานเบื้องต้น

A1042.03 187053
10143

เลือกวัสดุในการจัดเก็บภาพได้เหมาะสม

3.1 ใช้วัสดุในการจัดเก็บงานตามชนิดของงานได้อย่างเหมาะสม

A1043.01 187054
10143

เลือกวัสดุในการจัดเก็บภาพได้เหมาะสม

3.2 เก็บรักษาวัสดุในการจัดเก็บงาน

A1043.02 187055
10144

จัดหมวดหมู่งานที่ถ่ายเพื่อง่ายในการสืบค้น

4.1 สร้างโฟลเดอร์ 

A1044.01 187056
10144

จัดหมวดหมู่งานที่ถ่ายเพื่อง่ายในการสืบค้น

4.2 ตั้งชื่อไฟล์งาน กำกับวัน เวลา สถานที่ของภาพ

A1044.02 187057

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะเกี่ยวกับสร้างโฟลเดอร์ ตั้งชื่อไฟล์งาน กำกับวัน เวลา สถานที่ของภาพ

2) ทักษะเกี่ยวกับการนำไฟล์ภาพไปใช้งาน 

3) ทักษะเกี่ยวกับการปรับแก้งานเบื้องต้น

4) ทักษะเกี่ยวกับการใช้วัสดุในการจัดเก็บงานตามชนิดของงาน

5) ทักษะเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัสดุในการจัดเก็บงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพของกล้องถ่ายภาพ

2) ความรู้เกี่ยวกับสกุลไฟล์ภาพ

3) ความรู้เกี่ยวกับสร้างโฟลเดอร์ ตั้งชื่อไฟล์งาน กำกับวัน เวลา สถานที่ของภาพ

4) ความรู้เกี่ยวกับการนำไฟล์ภาพไปใช้งาน 

5) ความรู้เกี่ยวกับการปรับแก้งานเบื้องต้น

6) ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุในการจัดเก็บงานตามชนิดของงาน

7) ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาวัสดุในการจัดเก็บงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence) และหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 (ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

2) ผลงานประกอบการประเมิน หรือผลงานภาพถ่าย หรือ

3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

4) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) หนังสือหรือเอกสารรับรองผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ต้องการ หรือ

2) เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

3) แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ภาพ เริ่มจากการเลือกใช้โปรแกรมในการจัดการไฟล์ภาพ การคัดเลือก การปรับแก้งานเบื้องต้น การจัดเก็บไฟล์ภาพและเลือกวัสดุในการจัดเก็บภาพ   การจัดหมวดหมู่งานที่ถ่ายเพื่อง่ายในการสืบค้นโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงาน

(ง) วิธีการประเมิน

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

2) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

4) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

1)  ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้โปรแกรมในการจัดการไฟล์ภาพ การคัดเลือก การจัดการ การจัดเก็บไฟล์ภาพและเลือกวัสดุในการจัดเก็บภาพ   การจัดหมวดหมู่งานที่ถ่ายเพื่อง่ายในการสืบค้น

2)  ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพใช้งานได้อย่างน้อย 10 ภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว หรือขนาด A4 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1)  โปรแกรมในการจัดการไฟล์ภาพ หมายถึง โปรแกรมที่สามารถจัดเก็บและคัดเลือกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)  การจัดการ การจัดเก็บไฟล์ภาพ หมายถึง การบันทึกไฟล์ภาพ การสำรองไฟล์ภาพ การเรียงไฟล์ภาพ การตั้งชื่อไฟล์ภาพ การจัดการไฟล์ภาพ การจัดเก็บไฟล์ภาพ เพื่อง่ายต่อการสืบค้น

3)  วัสดุในการจัดเก็บภาพ หมายถึงวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ภาพดิจิทัล เช่น ฮาร์ดดิสก์   SD Card, CF Card, Thumbdrive, ฯลฯ

(ค)  เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

2) เลนส์ถ่ายภาพ

3) คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำหรับการปรับแต่งภาพ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

พิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ยินดีต้อนรับ