สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ