คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 5 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอด สอนงาน กำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน สามารถสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีมาก และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอด สอนงาน กำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน สามารถสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีมาก และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องสามารถควบคุมการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพ ประกันคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ และสามารถพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 5
   1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
   1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดพลาสติกไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.3 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1.2) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 4 อย่างน้อย 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 4 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PSI-BIO-5-001ZA ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
PSI-BIO-5-029ZA ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
PSI-BIO-5-030ZA ประกันคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
PSI-BIO-5-031ZA พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ