คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 5 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและการปฎิบัติที่หลากหลาย มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอด สอนงาน กำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน สามารถสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยจะสามารถควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 5
1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์และการผลิตเม็ดพลาสติกไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.3 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1.2) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 2 อย่างน้อย 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 3 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PSI-BIO-5-001ZA ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
PSI-BIO-5-013ZA ควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต
PSI-BIO-5-014ZA ประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ