คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 4 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและมีเทคนิคในการปฎิบัติงาน สามารถทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับรับคำสั่งและสามารถนำไปปฎิบัติงานได้ มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องสามารถควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS (Distributed Control System) ได้ แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และรายงานผลการผลิตประจำวันของการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 4
    1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์และการผลิตเม็ดพลาสติกผ่านระบบ DCS ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์และการผลิตเม็ดพลาสติก ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์และการผลิตเม็ดพลาสติกไม่น้อยกว่า 3 ปี
    1.3 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1.2) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 3 อย่างน้อย 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 4 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการควบคุมสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PSI-BIO-4-001ZA ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
PSI-BIO-4-009ZA ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS(Distributed Control System)
PSI-BIO-4-010ZA ปรับตั้งพารามิเตอร์อุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS(Distributed Control System)
PSI-BIO-4-011ZA แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
PSI-BIO-4-012ZA รายงานผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประจำวัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ