คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 3 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ สามารถดูแลวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพตามใบสั่งการผลิต จัดเตรียมเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ จัดเตรียมระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ปฏิบัติงานกับระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ และจัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 3
    1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    1.2 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์และการผลิตเม็ดพลาสติก ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์และการผลิตเม็ดพลาสติกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 7 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีหน้าที่เบื้องต้นในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PSI-BIO-3-001ZA ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
PSI-BIO-3-002ZA ดูแลวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ
PSI-BIO-3-003ZA เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ
PSI-BIO-3-004ZA จัดเตรียมเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ
PSI-BIO-3-005ZA เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ
PSI-BIO-3-006ZA จัดเตรียมระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ
PSI-BIO-3-007ZA ปฏิบัติงานตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ
PSI-BIO-3-008ZA จัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ