Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
1
2
3
ควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต
4
5
6
7
8
ประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
9
10

ยินดีต้อนรับ