หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BIO-5-014ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

ISCO 2413

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่สรุป และประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
0111301 สรุปผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 0111301.01 81271
0111301 สรุปผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. สรุปผลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 0111301.02 81272
0111301 สรุปผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. รายงานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 0111301.03 81273
0111302 ประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. วิเคราะห์รายงานผลการผลิตประจำวันได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 0111302.01 81274
0111302 ประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. ประเมินความสามารถในการผลิตเทียบกับแผนการผลิตได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 0111302.02 81275
0111302 ประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. ประเมินความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิตได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 0111302.03 81276
0111302 ประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 4. เสนอความเห็นในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 0111302.04 81277

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

2. การประเมินความสามารถในการผลิตเทียบกับแผนการผลิต

3. การประเมินความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิต

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การสรุปผลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

2. การวิเคราะห์รายงานผลการผลิต

3. การประเมินการจัดการของเสียจากการผลิต

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

2. วิเคราะห์รายงานผลการผลิตประจำวัน

3. สรุปผลและประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถรวบรวมข้อมูล สรุปผล และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตรงตามข้อมูลของกระบวนการผลิต

2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ และประเมินความสามารถในการผลิตเทียบกับแผนการผลิต และความสามารถในการจัดการของเสียได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต

3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ และประเมินขั้นตอนการทำงานที่ควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น สภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ และอุปกรณ์สนับสนุน

2. วิเคราะห์รายงานผลการผลิตประจำวัน เช่น กำลังการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ป้อน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินการสรุปผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือการประเมินการประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ