คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ระดับ 5 จะสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถสามารถวิเคราะห์และกําหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก วางแผน กระบวนการผลิต วางแผนการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมติดตามการผลิต ประเมินผล สรุปผลการผลิตได้ และบุคคลต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน และสามารถสั่งงานได้
2. ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกําหนดนโยบายขององค์กร
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดง ดังนี้
(1) มีประสบการณ์ในการทำงานอุตสาหกรรมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ 
(2) ผ่านการศึกษา หรือฝึกอบรม โดยได้รับเป็นใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือเอกสารที่รับรองความรู้ความสามารถ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลาสติก ที่สอดคล้องกับรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
(3) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียดหน่วยสมรรถนะที่ขอรับการประเมิน ตามที่กำหนดในคุณวุฒินี้ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน เอกสารคำบรรยายรายละเอียดหน้าที่ ผลงานภาพหรือวิดีโอการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการยินยอมหรือรับรองจากสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
(2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (8142)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ระดับ 5 ซึ่งมีหน้าที่ บริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาทิ นักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป  นักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป นักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป นักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ นักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PSI-MVVR-263A ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
PSI-ORVB-258A วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
PSI-DMOG-259A วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
PSI-CIMQ-260A วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก
PSI-NICW-261A ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
PSI-WOYQ-262A ประเมินและสรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ