สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ( 7 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ