คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ รวมถึงสามารถทำการทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบหนึ่ง และสามารถวางแผนป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนาการออกแบบในเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และสามารถบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขวิกฤติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
    การเข้าสู่ระดับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
    4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4 หรือ
    5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
    6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-TEBW-061A วิเคราะห์และทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
BIT-OEUA-062A วางแผนป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
BIT-NDMC-063A ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรชีวภาพ
BIT-XMTP-064A เสนอแผนนโยบายด้านทรัพยากรชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ