Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์และทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
1
2
วางแผนป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3
4
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรชีวภาพ
5
6
เสนอแผนนโยบายด้านทรัพยากรชีวภาพ
7
8

ยินดีต้อนรับ