คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะความสามารถในการวางแผนกระบวนการแปรรูปหรือถนอมอาหาร สามารถพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปหรือถนอมอาหาร และสามารถประเมินแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

    การเข้าสู่ระดับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
    3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
    4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4 หรือ
    5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
    6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-EZDV-075A วางแผนกระบวนการแปรรูปอาหารด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
BIT-MIMU-076A วางแผนกระบวนการถนอมอาหาร
BIT-TPME-077A ประเมินแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
BIT-MDHR-078A กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ