หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-MDHR-078A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถวิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20404.01 วิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 1. รวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 205723
20404.01 วิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 2. วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 205724
20404.02 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 1. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 205725
20404.02 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 2. ควบคุมการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 205726

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการวิเคราะห์หลักเกณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

- มีทักษะในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้ในเรื่องเกณฑ์พื้นฐานการปฏิบัติตามหลักของเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ซึ่งต้องวิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร และวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ประกอบด้วย กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร และควบคุมการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหารได้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหารได้ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. สังเคราะห์ หมายถึง กระบวนการหรือผลของการนำเอาปัจจัยสองอย่างหรือมากกว่าที่แยกกัน โดยเฉพาะความคิด นำมารวมกันเข้าเป็นหนึ่ง ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นเป็นความรู้ใหม่ หรือเครื่องมือใหม่ทางความคิด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. เอกสารรับรอง

 ยินดีต้อนรับ