Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนกระบวนการแปรรูปอาหารด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
1
2
วางแผนกระบวนการถนอมอาหาร
3
4
ประเมินแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
5
6
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
7
8

ยินดีต้อนรับ