คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมให้มีลักษณะที่ดีขึ้น รวมถึงมีความรู้ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สามารถวางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืชซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาเกษตรกรรม และมีความสามารถในการพัฒนาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยโรคพืชและประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้
    
    การเข้าสู่ระดับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
    4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4 หรือ
    5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
    6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-CGBH-065A ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
BIT-XBAB-066A ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
BIT-OBWT-067A ปรับปรุงพันธุ์พืช
BIT-JLHT-068A บริหารจัดการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช
BIT-KNKB-069A วางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืช
BIT-LGRN-070A พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบโรคพืช
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ