Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
1
2
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3
4
ปรับปรุงพันธุ์พืช
5
6
บริหารจัดการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช
7
8
9
วางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืช
10
11
พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบโรคพืช
12
13

ยินดีต้อนรับ