หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-CGBH-065A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ และดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20201.01 วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 1. วิเคราะห์คุณภาพของอาหารสัตว์ด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยา ชีวเคมี และจุลชีววิทยา 205665
20201.01 วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 2. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ได้ครบถ้วนทุกด้าน 205666
20201.02 ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ 1. ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ในด้านต่างๆเช่น ด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยาชีวเคมี และจุลชีววิทยา 205667
20201.02 ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ 2. ประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ที่ทำการปรับปรุงคุณภาพ 205668

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์

- มีทักษะในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

- มีทักษะในการรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ในด้านต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้ด้านคุณภาพของอาหารสัตว์ในด้านต่างๆ

- มีความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ในด้านต่างๆ

- มีความรู้ในการประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ที่ทำการปรับปรุงคุณภาพ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือ

    4. ผลการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

    1. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    2. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องมีความรู้ครอบคุมถึงการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ศึกษาคุณภาพของอาหารสัตว์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยาและชีวเคมี รวมถึงจุลชีววิทยา และรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ในด้านต่างๆ อีกทั้งมีความรู้ด้านดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยาและชีวเคมี รวมถึงจุลชีววิทยา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ที่ทำการปรับปรุง

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพของอาหารสัตว์ตามกระบวนการที่กำหนดได้ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. คุณภาพของอาหารสัตว์ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกยินดีต้อนรับ