หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบโรคพืช

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-LGRN-070A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบโรคพืช

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถวางแผนพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคพืช และดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20206.01 วางแผนพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคพืช 1. ระบุวิธีการที่จะพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคพืช 205689
20206.01 วางแผนพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคพืช 2. กำหนดวิธีการพัฒนาเป็นขั้นตอน (Flow) 205690
20206.02 ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพได้ครบถ้วน 205691
20206.02 ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตามขั้นตอน 205692

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

20203 ปรับปรุงพันธุ์พืช

20205 วางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืช

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการวางแผนพัฒนา

- มีทักษะในการดำเนินการตามแผน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้ด้านโรคพืช

- มีความรู้สภาวะแวดล้อมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย 


15. ขอบเขต (Range Statement)

พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบโรคพืช ซึ่งเป็นการดำเนินการวางแผนพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคพืช ได้แก่ ค้นหาวิธีการที่จะพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคพืช และกำหนดวิธีการพัฒนา รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ ปฏิบัติตามขั้นตอนพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ และตรวจสอบผลการดำเนินงาน

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีทักษะในการวางแผนพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจโรคพืชได้ และดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพได้ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านลำดับขั้นต่างๆ ไปสู่ลำดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมไปกว่าเดิม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. เอกสารอ้างอิง

 ยินดีต้อนรับ