หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-XBAB-066A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถคัดเลือกพันธุ์สัตว์ และดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีการที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20202.01 คัดเลือกพันธุ์สัตว์ 1. วิเคราะห์พันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะตามความต้องการ 205669
20202.01 คัดเลือกพันธุ์สัตว์ 2. ประเมินความแข็งแรงของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 205670
20202.02 ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีการกำหนดการ 1. ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีที่กำหนด 205671
20202.02 ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีการกำหนดการ 2. ประเมินลักษณะรูปร่างของสัตว์รุ่นลูก 205672
20202.02 ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีการกำหนดการ 3. ทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตในสัตว์รุ่นลูก 205673

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์

- มีทักษะในการประเมินความแข็งแรงของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

- มีทักษะด้านการทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตในสัตว์รุ่นลูก

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์

- มีความรู้ในการดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีการที่กำหนด

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือ

    4. ผลการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน หรือ

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

    1. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    2. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องมีความรู้ครอบคุมถึงการเข้าใจหลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วย ศึกษาพันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะตามความต้องการ และประเมินความแข็งแรงของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ อีกทั้งสามารถดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีการที่กำหนด ประกอบด้วย ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามวิธีที่กำหนด การประเมินลักษณะรูปร่างของสัตว์รุ่นลูก รวมทั้งทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตในสัตว์รุ่นลูก

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถดำเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามกระบวนการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ หมายถึง สิ่งมีชีวิตเพศผู้และเพศเมียที่มีลักษณะร่างกายสมบูรณ์ เหมาะแก่การนำไปผสมพันธุ์

    2. ทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโต หมายถึง การทดสอบความสามารถหรือสภาพการเจริญเติบโต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. เอกสารรับรอง

 ยินดีต้อนรับ