สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากำลัง) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) ชั้น 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากำลัง) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ