คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพเรียนรู้และพัฒนา อาชีพเรียนรู้และพัฒนา ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดและดำเนินการเรียนรู้และพัฒนา โดยสามารถดำเนินการจัดหาสถานที่หรือช่องทางออนไลน์เพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรมที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการจัดเตรียมสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมได้
           เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลวิชาชีพเบื้องต้น ด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการประจำ  รวมถึงมีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นได้ถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานภายใต้แนวปฏิบัติที่กำหนดชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
     (1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น หรือพื้นฐานในงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
     (2) มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ หรืองานประจำในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
     (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
    (2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 8 หน่วย 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ (2423)

          บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือตำแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-VSBI-114A อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนา
HRM-USBE-070A ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
HRM-OURK-133A มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
HRM-CYEA-135A คิดวิเคราะห์และประมวลผล
HRM-DSRC-137A เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
HRM-XJMO-139A พัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ
HRM-LDAD-144A สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร
HRM-LUHP-142A ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0279-A : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
CB-0182-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ