หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนา

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-VSBI-114A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินการจัดหาสถานที่หรือช่องทางออนไลน์ ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรม และสามารถดำเนินการจัดเตรียมสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การสอน (ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อใช้ในการเรียนรู้และฝึกอบรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070501
ดำเนินการจัดหาสถานที่หรือช่องทาง ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรม
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ หรือ ช่องทาง Online จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 1070501.01 176154
1070501
ดำเนินการจัดหาสถานที่หรือช่องทาง ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรม
2) เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละสถานที่และช่องทาง เพื่อใช้ในการนำเสนอผุ้บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจ 1070501.02 176155
1070502 ดำเนินการจัดเตรียมสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การสอน (ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 1) ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากรหรือหน่วยงาน เพื่อจัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ 1070502.01 176156
1070502 ดำเนินการจัดเตรียมสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การสอน (ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 2) ติดต่อ และประสานงาน พนักงานหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัน-เวลา, อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เป็นต้น 1070502.02 176157

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาคัดเลือกวิธีการ และรูปแบบเรียนรู้ได้ 

2) สามารถจัดเตรียมสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การสอนสำหรับใช้ในการฝึกอบรมได้

3) สามารถประสานงานกับหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาได้ 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม

2) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

3) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Online platform) 

4) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา 

5) ความรู้เกี่ยวกับระบบ Learning Management System (LMS) 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุหรืออธิบายหลักการบริหารโครงการฝึกอบรม

2) ระบุหรืออธิบายประเภท รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

3) ระบุหรืออธิบายวิธีการใช้งานผ่านทางระบบออนไลน์   

4) ระบุหรืออธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา

5) ระบุหรืออธิบายหลักการ รูปแบบของระบบ Learning Management System (LMS) 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงผลการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาคัดเลือกวิธีการ และรูปแบบเรียนรู้

2) ผลการประเมินด้านการจัดเตรียมสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การสอนสำหรับใช้ในการฝึกอบรม

3) ผลการประเมินด้านการติดต่อประสานงานกับผู้เรียน

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ 

(ก) คำแนะนำ 

    ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการดำเนินงานการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน

(ข) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

1) ระบบ Learning Management System (LMS) หมายถึง ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 

2) ออนไลน์ (Online) หมายถึง การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ