หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-USBE-070A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถอธิบายแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ และทรัพยากรบุคคลในเบื้องต้น และปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายสามารถอธิบายแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ และทรัพยากรบุคคลในเบื้องต้น และปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
       

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010701 สามารถอธิบายแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคลในเบื้องต้น 1.1 มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคลในเบื้องต้นได้ 1010701.01 175911
1010701 สามารถอธิบายแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคลในเบื้องต้น 1.2 สามารถอธิบายเครื่องมือ และแนวปฏิบัติบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงความเชื่อมโยงของงานด้านต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 1010701.02 175912
1010702 ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตงาน และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 2.1 มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายบทบาทภาระหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 1010702.01 175913
1010702 ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตงาน และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 1010702.02 175914
1010702 ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตงาน และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 2.3 ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลขั้นพื้นฐานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 1010702.03 175915

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอผลงาน

2) ทักษะในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำด้านการบริหารทรัพยากรบุคค

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล

2) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล

3) ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภาระหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4) ความรู้เกี่ยวกับจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล

2) อธิบายการหลักการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล

3) บทบาทภาระหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล

2) ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ