คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพเรียนรู้และพัฒนา อาชีพเรียนรู้และพัฒนา ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมขององค์การในปัจจุบัน และวิเคราะห์หาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล และสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการ ประเมินผลการเรียนรู้พนักงาน
          เป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และนำผลการวิเคราะห์มาปรับใช้วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือกำหนดนโยบายขององค์กร
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
      (1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ‘งาน HRM  HRD  หรือ แรงงานสัมพันธ์
      (2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาที่ใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 7 ปี  ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
      (3) คำรับรองจากบริษัท หรือองค์การที่ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบด้านการเรียนรู้และพัฒนา หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนรู้และพัฒนา

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
      (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
      (2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 10 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ (2423)
ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล (1212)

          บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือตำแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ หัวหน้าแผนก หรือผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล หัวหน้าแผนก หรือผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-OQQB-110A ศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นการเรียนรู้และพัฒนา
HRM-DKNU-112A ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-YJLY-069A กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
HRM-FGEK-134A มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี
HRM-FESP-136A คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
HRM-RUXJ-138A การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
HRM-OUCS-140A เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
HRM-IVDX-145A สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
HRM-TLQA-143A บริหารทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
HRM-HHRF-141A บริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
HRM-QYJA-146A บริหารความหลากหลาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0417-A : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ