หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นการเรียนรู้และพัฒนา

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-OQQB-110A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นการเรียนรู้และพัฒนา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อระบุหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ทั้งในระดับองค์การ ระดับฝ่ายและระดับบุคคล 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070101 ศึกษาสภาพองค์การในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมขององค์การในปัจจุบัน 1)ศึกษาและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การที่ต้องการ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 1070101.01 176128
1070101 ศึกษาสภาพองค์การในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมขององค์การในปัจจุบัน 2)ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ  (Strength and Weakness) และ สภาพแวดล้อมภายนอก (Opportunity and Threats) เพื่อทราบถึงสถานการณ์ขององค์การในปัจจุบัน และค้นหาโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อองค์การ 1070101.02 176129
1070102 วิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล 1)วิเคราะห์หาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาในระดับองค์การ โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ในระดับองค์การ (Organizational level)  1070102.01 176130
1070102 วิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล 2)ดำเนินการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา ในระดับฝ่ายงาน (Operational Level) โดยพิจารณาจากภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ และระดับบุคคล (Individual level) โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงาน  1070102.02 176131
1070102 วิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล 3)สรุปผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการเรียนรู้ และทำการเทียบเคียงกับสถานการณ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนา 1070102.03 176132

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์การได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การได้

3) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการหาความจำเป็นในการเรียนรู้ ในระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับพนักงานได้

4) สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหารระดับสูง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การ 

2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการวินิจฉัยองค์การ 

3) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการหาความจำเป็นในเรียนรู้และพัฒนา

4) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายหลักการวินิจฉัยองค์การ หลักการวิเคราะห์องค์การ

2) อธิบายหลักการ และแนวคิดในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis)

3) อธิบายเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละเครื่องมือ

4) รายงานผลการวิเคราะห์องค์การ

5) รายงานผลการหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา

6) รายงานการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหาร

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงรายงานสรุปผลการวิเคราะห์องค์การ

2) แสดงรายงานสรุปผลการหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา

3) แสดงรายงานนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหาร

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ดำเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์

(ก) คำแนะนำ 

    ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์องค์การ และหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจการปฏิบัติ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    การหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หาหัวข้อหรือประเด็นที่พนักงานในองค์การจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนา

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ