คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้สามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทัล ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับการรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมทั้ง นักเรียน/นักศึกษา 
คนทำงาน และผู้บริหาร โดยต้องผ่านมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy) ระดับ 1 เข้าถึง
และตระหนักดิจิทัล

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน/นักศึกษา คนทำงาน และผู้บริหาร

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีนี้)
เช่น หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สารสนเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-ITC-3-004ZA ใช้งานคอมพิวเตอร์
CEC-ITC-3-001ZA ใช้งานอินเทอร์เน็ต
CEC-ITC-3-002ZA ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
CEC-ITC-3-003ZA ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
CEC-ITC-3-005ZA ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
CEC-ITC-3-006ZA ใช้โปรแกรมนำเสนอ
CEC-ITC-3-007ZA ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
CEC-ITC-3-008ZA ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
CEC-ITC-3-009ZA ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DL-0006-A : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
DL-0010-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
DL-0015-A : คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
DL-0002-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
DL-0005-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
DL-0012-A : บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด
DL-0011-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
DL-0003-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
DL-0013-A : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
CB-0406-A : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
DL-0017-A : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
CB-0372-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
CB-0389-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
DL-0009-A : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
DL-0014-A : สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
DL-0016-A : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ยินดีต้อนรับ