คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-ITC-3-004ZA ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
CEC-ITC-3-001ZA ใช้งานคอมพิวเตอร์
CEC-ITC-3-002ZA ใช้งานอินเทอร์เน็ต
CEC-ITC-3-003ZA ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
CEC-ITC-3-005ZA ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
CEC-ITC-3-006ZA ใช้โปรแกรมนำเสนอ
CEC-ITC-3-007ZA ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
CEC-ITC-3-008ZA ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
CEC-ITC-3-009ZA ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DL-0006-A : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
DL-0010-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
DL-0005-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
DL-0012-A : บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด
DL-0011-A : บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
DL-0003-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
DL-0013-A : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
DL-0009-A : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ