หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-3-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ในการจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20011

จัดการงานเอกสาร

1.1 เอกสารถูกจัดการได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ใช้งาน

20011.01 177452
20011

จัดการงานเอกสาร

1.2 เอกสารถูกแสดงมุมมองได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20011.02 177453
20011

จัดการงานเอกสาร

1.3 ข้อความบนเอกสารถูกค้นหา แทนที่ได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้ 

20011.03 177454
20011

จัดการงานเอกสาร

1.4 ข้อมูลบนเอกสารถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

20011.04 177455
20011

จัดการงานเอกสาร

1.5 การกระทำบนเอกสารถูกยกเลิกได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20011.05 177456
20012

จัดรูปแบบข้อความ

2.1 เอกสารถูกปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20012.01 177457
20012

จัดรูปแบบข้อความ

2.2 เอกสารถูกจัดรูปแบบด้วยสไตล์ได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

20012.02 177458
20012

จัดรูปแบบข้อความ

2.3 เอกสารถูกใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อได้ตาม เงื่อนไขที่กำหนด

20012.03 177459
20013

จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 

3.1 เอกสารถูกจัดรูปแบบย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

20013.01 177460
20013

จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 

3.2 เอกสารถูกปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20013.02 177461
20013

จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 

3.3 เอกสารถูกแบ่งส่วนได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20013.03 177462
20014

แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร

4.1 เอกสารถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20014.01 177463
20014

แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร

4.2 วัตถุถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ใช้งาน

20014.02 177464
20014

แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร

4.3 เอกสารถูกแทรกตารางได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20014.03 177465
20014

แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร

4.4. ตารางถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20014.04 177466
20015

จัดรูปแบบเอกสาร

5.1 เอกสารถูกกำหนดค่าหน้ากระดาษได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20015.01 177467
20015

จัดรูปแบบเอกสาร

5.2 เอกสารถูกจัดรูปแบบหน้ากระดาษได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20015.02 177468
20015

จัดรูปแบบเอกสาร

5.3 เอกสารถูกแทรกหัว-ท้ายกระดาษได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20015.03 177469
20016

พิมพ์เอกสาร

6.1 เอกสารถูกตั้งค่าการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน6.1 เอกสารถูกตั้งค่าการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20016.01 177470
20016

พิมพ์เอกสาร

6.2 เอกสารถูกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20016.02 177471
20016

พิมพ์เอกสาร

6.3 เอกสารถูกสั่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20016.03 177472
20017

ตรวจทานงานเอกสาร 

7.1 เอกสารถูกตรวจสอบแก้ไขคำสะกด และ ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20017.01 177473
20017

ตรวจทานงานเอกสาร 

7.2 เอกสารถูกตรวจสอบสถิติจำนวนคำได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20017.02 177474
20017

ตรวจทานงานเอกสาร 

7.3 เอกสารถูกจำกัดการแก้ไขได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20017.03 177475

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

           1. ปฏิบัติการจัดการงานเอกสาร

           2. ปฏิบัติการจัดรูปแบบข้อความ

           3. ปฏิบัติการจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร

           4. ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร

           5. ปฏิบัติการจัดรูปแบบเอกสาร

           6. ปฏิบัติการพิมพ์เอกสาร

           7. ปฏิบัติการตรวจทานงานเอกสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

           1. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

           1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

           2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 

           3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

           1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีที่เกี่ยวข้อง

           2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

           ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ในการจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร

วิธีการประเมิน

           1. พิจารณาหลักฐานความรู

           2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

..................................................................................................

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

           1. การจัดการงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานเอกสาร เช่น New, Open, Save เป็นต้น การแสดงมุมมอง เช่น Views, Ruler เป็นต้น การค้นหา แทนที่ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งการยกเลิกและทำซ้ำการกระทำ

           2. การจัดรูปแบบข้อความ มีขอบเขตครอบคลุม การปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร เช่น Font Type, Color, Size เป็นต้น การจัดรูปแบบด้วยสไตล์ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อ 

           3. การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น Spacing, Indent, Tab เป็นต้น การปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบ (Theme) รวมทั้งการแบ่งส่วนเอกสาร เช่น Page Break, Section Break

           4. การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกและการปรับแต่งวัตถุ เช่น Picture, Shape, Chart เป็นต้น รวมทั้งการแทรกและปรับแต่งตาราง เช่น Table Style, Table Border เป็นต้น

           5. การจัดรูปแบบเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดค่าหน้ากระดาษ เช่น Size, Orientation, Margins เป็นต้น การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ เช่น Column, Border เป็นต้น รวมทั้งการแทรกหัว-ท้ายกระดาษ 

           6.การพิมพ์เอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์เช่น ช่วงหน้ากระดาษ เครื่องพิมพ์ จำนวนสำเนา เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์รวมทั้งการสั่งพิมพ์เอกสาร

           7. การตรวจทานงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตรวจสอบแก้ไขคำสะกด และไวยากรณ์การตรวจสอบสถิติจำนวนคำ รวมทั้งการจำกัดการแก้ไขเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.6 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.7 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ