หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-3-008ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ, การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน, การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ, การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ และการใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30021

ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ

1.1 หน้าเว็บเพจถูกออกแบบได้เหมาะสมตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน

30021.01 177517
30021

ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ

1.2 หน้าเว็บเพจถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน 

30021.02 177518
30021

ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ

1.3 หน้าเว็บเพจถูกเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

30021.03 177519
30022

ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน

2.1 สื่อดิจิทัลถูกเลือกใช้ได้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน

30022.01 177520
30022

ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน

2.2 สื่อดิจิทัลถูกจำแนกรูปแบบได้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน

30022.02 177521
30022

ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน

2.3 สื่อดิจิทัลถูกใช้งานได้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน

30022.03 177522
30023

ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

3.1 รูปภาพถูกบันทึกจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

30023.01 177523
30023

ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

3.2 รูปภาพถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

30023.02 177524
30023

ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

3.3 รูปภาพถูกบันทึกเพื่อการสั่งพิมพ์ได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

30023.03 177525
30024

ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ 

4.1 โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอถูก ใช้ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 

30024.01 177526
30024

ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ 

4.2 โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอถูก บันทึกไฟล์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

30024.02 177527
30025

ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

5.1 ชนิดไฟล์ถูกเลือกใช้เพื่อการตัดต่อสื่อ ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องตามลักษณะ การใช้งาน

30025.01 177528
30025

ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

5.2 โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวถูกใช้ งานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

30025.02 177529
30025

ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

5.3 สื่อภาพเคลื่อนไหวถูกบันทึกได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 

30025.03 177530

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

           1. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ

           2. ปฏิบัติการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน

           3. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ

           4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ

           5. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

           1. การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

           2. พื้นฐานด้านการออกแบบและตกแต่งรูปภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

           1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

           2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 

           3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

           1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีที่เกี่ยวข้อง

           2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

..................................................................................................

วิธีการประเมิน

           1. พิจารณาหลักฐานความรู

           2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(จ) คำแนะนำ 

..................................................................................................

(ฉ) คำอธิบายรายละเอียด

           1. การใช้โปรแกรมสร้างเว็บมีขอบเขตครอบคลุม การออกแบบหน้าเว็บเพจ ด้วยการปรับแต่งตัวอักษร การสร้างจุดเชื่อมโยง กาสร้างตาราง อีกทั้งการใส่ CSS Styles และการแทรกวัตถุต่าง ๆ บนเว็บเพจ เช่น รูปภาพ และแบบฟอร์ม รวมถึงการเผยแพร่เว็บเพจ

           2. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงานมีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้สื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ การจำแนกรูปแบบของสื่อดิจิทัล รวมถึงการใช้งานสื่อดิจิทัล

           3. การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพมีขอบเขตครอบคลุม การบันทึกภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์, หน้าเว็บเพจ สแกนเนอร์ เป็นต้น และการปรับแต่งรูปด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ รวมถึงการบันทึกไฟล์ภาพเพื่อนำไปใช้งาน

           4. การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอมีขอบเขตครอบคลุม การใช้โปรแกรมสำหรับจับการทำงานของหน้าจอ รวมถึงการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน

           5. การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวมีขอบเขตครอบคลุม ชนิดไฟล์ที่นำเข้ามาใช้งานเพื่อการตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18. 3 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18 . 4 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ