Gap Analysis

Gap Analysis

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้งานคอมพิวเตอร์
1
2
3
4
5
6
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
7
8
9
10
11
12
13
ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
14
15
16
17
18
ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
19
20
21
22
23
24
25
ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
26
27
28
29
30
31
32
ใช้โปรแกรมนำเสนอ
33
34
35
36
37
ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
38
39
40
41
ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
42
43
44
45
46
ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
47
48
49
50

ยินดีต้อนรับ