หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้โปรแกรมนำเสนอ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-3-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมนำเสนอ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมงานนำเสนอ ในการจัดการงานนำเสนอ ใช้งานข้อความบนสไลด์ แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ กำหนดการเคลื่อนไหว รวมทั้งการตั้งค่างานนำเสนอ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20031

จัดการงานนำเสนอ

1.1 งานนำเสนอถูกสร้างใหม่ได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20031.01 177493
20031

จัดการงานนำเสนอ

1.2 งานนำเสนอถูกจัดการมุมมองการใช้งานได้ อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20031.02 177494
20031

จัดการงานนำเสนอ

1.3 งานนำเสนอถูกเลือกใช้เค้าโครงได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20031.03 177495
20032

ใช้งานข้อความบนสไลด์ 

2.1 งานนำเสนอถูกจัดรูปแบบข้อความได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20032.01 177496
20032

ใช้งานข้อความบนสไลด์ 

2.2 ข้อความบนงานนำเสนอถูกใช้เครื่องหมาย นำหน้าหัวข้อได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20032.02 177497
20033

แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ 

3.1 งานนำเสนอถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20033.01 177498
20033

แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ 

3.2 วัตถุถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ใช้งาน

20033.02 177499
20034

กำหนดการเคลื่อนไหว

4.1 วัตถุบนงานนำเสนอถูกกำหนดการเคลื่อนไหว ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20034.01 177500
20034

กำหนดการเคลื่อนไหว

4.2 งานนำเสนอถูกกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้า สไลด์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 

20034.02 177501
20035

ตั้งค่างานนำเสนอ 

5.1 งานนำเสนอถูกกำหนดสไลด์สำหรับการ นำเสนอได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20035.01 177502
20035

ตั้งค่างานนำเสนอ 

5.2 งานนำเสนอถูกตั้งค่าการนำเสนอได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20035.02 177503
20035

ตั้งค่างานนำเสนอ 

5.3 งานนำเสนอถูกใช้งานขณะนำเสนอได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20035.03 177504

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

           1. ปฏิบัติการจัดการงานนำเสนอ

           2. ปฏิบัติการใช้งานข้อความบนสไลด์

           3. ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ

           4. ปฏิบัติการกำหนดการเคลื่อนไหว

           5. ปฏิบัติการตั้งค่างานนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

           1. การใช้โปรแกรมด้านการนำเสนอเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

           1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

           2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 

           3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

           1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีที่เกี่ยวข้อง

           2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

           ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมงานนำเสนอ ในการจัดการงานนำเสนอ ใช้งานข้อความบนสไลด์ แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ กำหนดการเคลื่อนไหว รวมทั้งการตั้งค่างานนำเสนอ

วิธีการประเมิน

           1. พิจารณาหลักฐานความรู

           2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

..................................................................................................

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

           1. การจัดการงานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานนำเสนอ เช่น New, Open, Save เป็นต้น การจัดการมุมมองการใช้งาน และการเลือกใช้เค้าโครงของงานนำเสนอ เช่น Views และ Layout

           2. การใช้งานข้อความบนสไลด์ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบข้อความงานนำเสนอ เช่น คำสั่ง Format, และ Font เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อข้อความบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Bullets, และ Numbering เป็นต้น 

           3. การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น การแทรก Picture, Chart, และ Smart Art เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Format Object เป็นต้น

           4. การกำหนดการเคลื่อนไหว มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดการเคลื่อนไหวบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Animation เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์งานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Transition เป็นต้น 

           5. การตั้งค่างานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองาน เช่น กลุ่มคำสั่ง Custom Slide Show เป็นต้น การตั้งค่าการงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Setup Slide Show รวมทั้งการนำเสนองานโดยการใช้กลุ่มคำสั่ง Presentation เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ