หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-3-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ และโปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30011

ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

1.1 พื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ถูก เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ ใช้งาน

30011.01 177505
30011

ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

1.2 พื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ถูกใช้ งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

30011.02 177506
30011

ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

1.3 พื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ถูก แบ่งปันได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

30011.03 177507
30012

ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์

2.1 พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ถูกเลือกใช้ได้ อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

30012.01 177508
30012

ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์

2.2 พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ถูกใช้งานได้ อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

30012.02 177509
30012

ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์

2.3 พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ถูกแบ่งปันได้ อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

30012.03 177510
30013

ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ

3.1 โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอถูกเลือกใช้ได้ อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 

30013.01 177511
30013

ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ

3.2 โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอถูกใช้งานได้อย่าง ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

30013.02 177512
30013

ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ

3.3 โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอถูกใช้งานร่วมกัน ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

30013.03 177513
30014

ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

4.1 โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพถูก เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

30014.01 177514
30014

ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

4.2 โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพถูกใช้ งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 

30014.02 177515
30014

ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

4.3 โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพใช้ งานร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

30014.03 177516

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

           1. ปฏิบัติการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์

           2. ปฏิบัติการใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์

           3. ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ

           4. ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

           1. พื้นที่ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

           2. โปรแกรมใช้ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

           1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

           2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 

           3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

           1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีที่เกี่ยวข้อง

           2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

..................................................................................................

วิธีการประเมิน

           1. พิจารณาหลักฐานความรู

           2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำ 

..................................................................................................

(ง) คำอธิบายรายละเอียด

           1. การใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้พื้นที่การทำงาน เช่น Microsoft SharePoint, Google Docs เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการแบ่งปันพื้นที่การทำงานแบบออนไลน์

           2. การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูล เช่น OneDrive, Drop box เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการแบ่งปันพื้นที่แบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์

           3. การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ เช่น Windows Remote Assistance, TeamViewer, Join me เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอร่วมกัน

           4. การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เช่น Skype, Google Hangout เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ