คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่ไปกับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการสำคัญในงานอาชีพ สามารถตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักรเบื้องต้นและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา วางแผนการหยุดใช้เครื่องจักร/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน ประสานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประสานเพื่อหยุด/ตัดแยกระบบ และดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน สามารถทำงานได้ตามแผน/ข้อกำหนดหรือมาตรฐานการทำงาน ทดสอบการใช้งานเครื่องจักรหลังงานซ่อมบำรุง โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จัดทำป้ายแนะนำการใช้งานรวมถึงอบรมการใช้งานเครื่องจักรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนซ่อมบำรุง (PM) บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ติดตามตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรหลังงานซ่อมบำรุง ใช้สารสนเทศในการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2.  เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     2.2  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2.3  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ประสบการณ์ 2 ปี  
     2.4  สำเร็จการศึกษาต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-HWII-690A ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
GPW-ANQM-691A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตามคำสั่ง
GPW-LRNL-692A จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต
GPW-DFHJ-693A เตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
GPW-WWCF-694A ตรวจสอบเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมบำรุง
GPW-IXJA-695A ซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตตามแผนการบำรุงรักษา
GPW-JENE-696A ทดสอบความพร้อมการใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ หลังงานซ่อมบำรุง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ