คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการสำคัญในงานอาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตขั้นสูง ตรวจเช็คแก้ไขอุปกรณ์ขั้นสูง ซ่อมบำรุงตามแผนซ่อมบำรุง (PM) สามารถปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจงานได้ด้วยตัวเอง สามารถควบคุมดูแลกระบวนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามแผน สามารถจัดทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์/เครื่องจักร จัดทำงบประมาณการสั่งซื้อเครื่องจักรหรือการส่งซ่อม รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ใหม่หลังการติดตั้ง/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดทำแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งานและแผนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ์ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance: PM) จัดทำคู่มือปฏิบัติ (Procedure manual) มีทักษะในการควบคุมงานและปรับปรุงคุณภาพผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2.  เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1  ผ่านการประเมินในระดับ 3 และทำงานอยู่ในระดับ 3 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2.2  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อย              กว่า 1 ปี
     2.3  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่          เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทำงานที่                        เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     2.4  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ประสบการณ์ 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-UZJX-697A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตขั้นสูง
GPW-SETR-698A จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำปีและแผนจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่
GPW-AKGK-699A ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผน
GPW-ZEVI-700A ควบคุมการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ