คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน สามารถตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ในระดับต้น ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนซ่อมบำรุง (PM) บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้องและปลอดภัย รายงานผลการปฏิบัติงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.4 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-WRZL-509A ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
GPW-KQPC-510A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตามคำสั่ง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ