คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ (Adobe Certified Professional: Photoshop) Photoshop


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ (Adobe Certified Professional: Photoshop) Photoshop
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ จะมีความรู้และทักษะในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ ลิขสิทธิ์ของงานออกแบบ ขั้นตอนการทำงาน การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานและลูกค้า สามารถใช้งานโปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ในการตกแต่งภาพ และสร้างสื่อได้ทั้งรูปแบบดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ เตรียมภาพเพื่อใช้งานกับโปรแกรมอื่น ๆ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับ
การออกแบบ ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ
- ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทดสอบใบประกาศนียบัตรสากล Adobe Certified Professional: Photoshop หรือ
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ จำนวน 5 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
4001 ออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Design Raster Project Work Meet Audience Requirement)
4002 ตั้งค่าชิ้นงานและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้ตรงกับงานภาพราสเตอร์ที่ออกแบบ (Settings Design Raster Project Work and User Interface Appropriate with Document)
4003 จัดองค์ประกอบภาพประเภทราสเตอร์ (Arrange Composition Raster Image)
4004 สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทราสเตอร์ (Create and Modify Raster Image Visual Elements)
4005 เผยแพร่ชิ้นงานภาพราสเตอร์ไปยังสื่อดิจิทัล (Publishing Design Raster Project Work to Digital Media)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ