หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทราสเตอร์ (Create and Modify Raster Image Visual Elements)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ Adobe Certified Professional Photoshop


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 4004

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทราสเตอร์ (Create and Modify Raster Image Visual Elements)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพ ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพ ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่ (Selection) บนภาพ ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาด (Transform) ของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพ ใช้เครื่องมือรีทัช (Retouch) ภาพ ใช้คำสั่งฟิลเตอร์ (Filter) และสไตล์ (Style) ให้กับภาพประเภทราสเตอร์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทราสเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Raster Image) 1. ใช้เครื่องมือดินสอ 40041.01 212611
40041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทราสเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Raster Image) 2. ใช้เครื่องมือถังสี 40041.02 212612
40041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทราสเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Raster Image) 3. ใช้เครื่องมือยางลบ 40041.03 212613
40042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทราสเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Raster Image)

1. ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มข้อความ

40042.01 212614
40042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทราสเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Raster Image) 2. ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ไขข้อความ 40042.02 212615
40043 ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพประเภทราสเตอร์ (Use Selection Tool to Make Selection on Raster Image) 1. ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่ภาพ เช่น Rectangle Selection Tools  40043.01 212616
40043 ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพประเภทราสเตอร์ (Use Selection Tool to Make Selection on Raster Image) 2. ใช้คำสั่งปรับแต่งพื้นที่ที่ถูกเลือก เช่น Expand Selection  40043.02 212617
40044 ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพประเภทราสเตอร์ (Use Transform Tool to Edit Visual Elements on Raster Image) 1. ใช้เครื่องมือครอบตัดภาพ (Crop) 40044.01 212618
40044 ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพประเภทราสเตอร์ (Use Transform Tool to Edit Visual Elements on Raster Image)
2. ใช้คำสั่งปรับขนาดภาพ (Image Size)
40044.02 212619
40044 ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพประเภทราสเตอร์ (Use Transform Tool to Edit Visual Elements on Raster Image) 3. ใช้คำสั่งปรับขนาดองค์ประกอบกราฟิกภายในภาพ เช่น คำสั่ง Free Transform  40044.03 212620
40045 ใช้เครื่องมือรีทัชภาพประเภทราสเตอร์ (Use Retouch Tool on Raster Image)
1. ใช้เครื่องมือลบตาแดง (Red Eye Tool) ภาพบุคคล
40045.01 212621
40045 ใช้เครื่องมือรีทัชภาพประเภทราสเตอร์ (Use Retouch Tool on Raster Image)
2. ใช้เครื่องมือเบลอภาพ (Blur Tool) 
40045.02 212622
40045 ใช้เครื่องมือรีทัชภาพประเภทราสเตอร์ (Use Retouch Tool on Raster Image) 3. ใช้เครื่องมือกำหนดความสดของภาพ (Sponge Tool) 40045.03 212623
40046 ใช้คำสั่งฟิลเตอร์และสไตล์ให้กับภาพประเภทราสเตอร์ (Use Filter and Style on Raster Image) 1. ใช้คำสั่งฟิลเตอร์ให้กับภาพประเภทราสเตอร์ 40046.01 212624
40046 ใช้คำสั่งฟิลเตอร์และสไตล์ให้กับภาพประเภทราสเตอร์ (Use Filter and Style on Raster Image) 2. ใช้คำสั่งสไตล์ให้กับภาพประเภทราสเตอร์ 40046.02 212625
40046 ใช้คำสั่งฟิลเตอร์และสไตล์ให้กับภาพประเภทราสเตอร์ (Use Filter and Style on Raster Image) 3. จัดเก็บสไตล์เพื่อนำไปใช้งานกับภาพประเภทราสเตอร์อื่น ๆ 40046.03 212626

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้งานตัวอักษรเช่น ข้อความเดี่ยว การสร้างพื้นที่ข้อความ การสร้างข้อความตามแนวเส้น และการปรับแต่งข้อความให้สอดคล้องกับรูปแบบงาน 

2. ทักษะการใช้งานเครื่องมือที่หลากหลายในการตกแต่งภาพ

3. ทักษะการควบคุมเครื่องมือต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ขนาดวงของเครื่องมือ ความแข็งหรือฟุ้ง และค่าน้ำหนักเครื่องมือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ความเข้าใจในการตกแต่งภาพด้วยเทคนิคผสม

2. ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับตัวอักษร เช่น ระยะบรรทัด ระยะห่างตัวอักษร ส่วนประกอบของตัวอักษร เพื่อให้สามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. ความเข้าใจในการเลือกแบบอักษรให้เหมาะสมกับประเภทงานกราฟิกที่มี เพื่อใช้ข้อความเป็นหัวเรื่อง ข้อความสำหรับการอ่าน หรือข้อความประดิษฐ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพและออกแบบภาพ เพื่อให้สามารถใช้ตกแต่งภาพ เพิ่มข้อความและองค์ประกอบอื่น ๆ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

     1. ตัวอักษรและข้อความในการออกแบบมีการมีข้อความหลายกรณี ซึ่งเครื่องมือในการใช้งานจะตอบสนองการทำงานในแต่ละรูปแบบ เช่น

         •  ข้อความเดี่ยว สำหรับการทำหัวข้อ หัวเรื่อง 

         • ข้อความในพื้นที่ สำหรับการสร้างข้อความรูปแบบคอลัมน์ หรือการให้อยู่ในรูปทรงต่าง ๆ

         •  การสร้างข้อความตามแนวเส้น สำหรับงานออกแบบข้อความเพื่อตกแต่ง

      2. เมื่อเกิดการใช้งานตัวอักษรจะมีแถบควบคุม คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการในการจัดการปรับแต่งข้อความตัวอักษรในหลายกรณี 

          •  ปรับแต่งรูปแบบอักษร เช่น แบบตัวอักษร ระยะห่างของอักษร ระยะห่างของบรรทัด 

          •  การจัดการระยะย่อหน้า ระยะการเยื้อง ในรูปแบบงานที่เป็นคอลัมน์ หรือหน้าเอกสาร การแปลงอักษรเป็นกราฟิกเพื่อใช้ในการออกแบบเช่น โลโก้ อักษรประดิษฐ์ และข้อจำกัด ในการแปลง

          •  การไหลผ่านข้อความในคอลัมน์ที่แสดงผลไม่ครบถ้วน ไปยังคอลัมน์ถัดไป โดยผ่านเครื่องมือและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

          •  การแปลงตัวอักษรเป็นกราฟิก เพื่อใช้ในกรณีต้องการบิดเบือนหรือปรับแต่งอย่างอิสระ

      3.  เครื่องมือในการเลือก และการจัดการวัตถุที่เลือก โดยการเลือกวัตถุสามารถทำได้จากหลายเครื่องมือ

           •  เครื่องมือในการเลือกวัตถุในกรณีต่าง ๆ เช่น เลือกเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลม การเลือกตามพื้นที่สีใกล้เคียงกัน การเลือกแบบวาดอิสระ เป็นต้น

           •  การควบคุมการเลือก เพิ่ม ลด การตัดบางส่วน หรือการยกเลิก

           •  คำสั่งปรับแต่งพื้นที่การเลือกเพิ่มเติม เช่น การเลือกผม การขยายและลดขอบการเลือก การกำหนดค่าความฟุ้ง เป็นต้น

     4.   การปรับขนาดภาพและงานออกแบบ โดยการปรับขนาดสามารถทำได้หลายกรณีคือการปรับขนาดของภาพทั้งภาพ และการปรับขนาดขององค์ประกอบภายในภาพ

           •  การปรับขนาดภาพทั้งภาพสามารถทำได้โดยการกำหนดขนาดภาพ (Image Size) ซึ่งจะต้องมีการคำนึงถึงการปรับแต่งค่าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน

           •  การตัดขอบภาพ (Crop) เป็นการตัดหรือขยายขอบภาพ

           •  การย่อขยายองค์ประกอบภายในงาน (Transform) ซึ่งไม่ทำให้ขนาดภาพโดยรวมเปลี่ยนแปลง 

      5.  การใช้เครื่องมือตกแต่งภาพ โดยมีเครื่องมือการใช้งานที่หลากหลายซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การแก้ไขภาพ โดยจะแยกเป็นกลุ่มการใช้งาน 

           •  เครื่องมือและคำสั่งการแก้ไขภาพอัตโนมัติ เช่น เปลี่ยนท้องฟ้า ลบหรือแก้ไขส่วนภาพที่เสียหาย การสร้างภาพอื่นขึ้นแทนที่

           •  กลุ่มเครื่องมือซ่อมแซมภาพ เช่น ลบริ้วรอย แก้ไขตาแดง 

           • กลุ่มปรับแสงและสี เช่น เพิ่มแสง ลดแสง สดซีด 

      6.    การใช้ฟิลเตอร์เพื่อตกแต่งและแก้ไขภาพ โดยหลักการใช้งานการเพิ่มฟิลเตอร์ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ฟิลเตอร์โดยไม่ให้เกิดการเสียหายกับภาพต้นฉบับ และเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้ปรับแต่งแก้ไข รวมถึงการประยุกต์ใช้งานฟิลเตอร์เพื่อความหลากหลายของผลงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ