หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Design Raster Project Work Meet Audience Requirement)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ Adobe Certified Professional Photoshop


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 4001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Design Raster Project Work Meet Audience Requirement)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และความสามารถในเรื่องการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลเชิงการจัดการภาพหรือตกแต่งภาพ การสื่อสารกับผู้ร่วมงานและลูกค้าเกี่ยวกับการวางแผนในการออกแบบชิ้นงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อธิบายประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถเลือกใช้การอนุญาต (License) ได้ถูกต้องกับเนื้อหา อธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะด้านการออกแบบ ตลอดจนสามารถเลือกใช้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับการออกแบบชิ้นงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40011 กำหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Determine Purpose of Design Raster Work to Meet Audience Requirement) 1. วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 40011.01 212568
40011 กำหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Determine Purpose of Design Raster Work to Meet Audience Requirement) 2. ระบุวัตถุประสงค์ของงานตามกลุ่มเป้าหมาย 40011.02 212569
40011 กำหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Determine Purpose of Design Raster Work to Meet Audience Requirement) 3. สรุปวัตถุประสงค์ของงานตามกลุ่มเป้าหมาย 40011.03 212570
40012 สื่อสารกับผู้ร่วมงานและลูกค้าให้เข้าใจถึงแผนการออกแบบชิ้นงานภาพประเภทราสเตอร์ (Communicate With Colleagues and Customers to Understand The Design Raster Project Work Plan) 1. วิเคราะห์คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า 40012.01 212571
40012 สื่อสารกับผู้ร่วมงานและลูกค้าให้เข้าใจถึงแผนการออกแบบชิ้นงานภาพประเภทราสเตอร์ (Communicate With Colleagues and Customers to Understand The Design Raster Project Work Plan) 2. เลือกใช้คำศัพท์ในการสื่อสารกับลูกค้า 40012.02 212572
40013 สื่อสารวิธีการใช้ผลงานของผู้อื่นเพื่อประกอบชิ้นงานภาพราสเตอร์ได้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Explain Type of Copyright, Permissions, and Licensing Required to Use Design Raster Project Work)

1. ระบุประเภทของลิขสิทธิ์และการอนุญาตใช้ผลงาน

40013.01 212573
40013 สื่อสารวิธีการใช้ผลงานของผู้อื่นเพื่อประกอบชิ้นงานภาพราสเตอร์ได้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Explain Type of Copyright, Permissions, and Licensing Required to Use Design Raster Project Work) 2. ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 40013.02 212574
40014 สื่อสารความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ (Explain Key Terminology Related with Design Raster Project Work) 1. ระบุคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ 40014.01 212575
40014 สื่อสารความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ (Explain Key Terminology Related with Design Raster Project Work) 2. เลือกใช้คำคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ 40014.02 212576
40015 ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบให้กับชิ้นงานภาพราสเตอร์ (Use Best Practice for Design Raster Project Work) 1. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ 40015.01 212577
40015 ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบให้กับชิ้นงานภาพราสเตอร์ (Use Best Practice for Design Raster Project Work) 2. ระบุแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ 40015.02 212578
40015 ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบให้กับชิ้นงานภาพราสเตอร์ (Use Best Practice for Design Raster Project Work) 3. สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบชิ้นงานภาพราสเตอร์ 40015.03 212579

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการระบุวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ชม ความต้องการของกลุ่มผู้ชมในการเตรียมการตกแต่งภาพและสร้างงานออกแบบ รวมถึงการกำหนดไฟล์งานที่จะนำมาใช้

2. ทักษะในการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน และลูกค้าเกี่ยวกับแผนโครงการในการตกแต่งภาพ รวมถึงการกำหนดความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อผลงานที่จะสร้างขึ้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การทำความเข้าใจ และเรียนรู้ในเรื่องประเภทของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาต และการอนุญาตที่จำเป็นในการใช้เนื้อหาเฉพาะ ซึ่งมีผลต่อการผลงานภาพและการตกแต่ง

2. การทำความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะด้าน และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับไฟล์งาน ประเภทของภาพดิจิทัล เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจ และสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง

3. การทำความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการตกแต่งภาพและออกแบบผลงาน ประเภทของงานและความแตกต่างของนามสกุลไฟล์ ที่สามารถนำนำความรู้เพื่อเลือกใช้และสร้างผลงานได้อย่างถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ เพื่อให้สามารถเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพถ่ายและการตกแต่งภาพ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

     1. การระบุกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ชม และกำหนดความต้องการในการสร้างผลงานตกแต่งภาพและการออกแบบ  ก่อนที่จะมีการสร้างผลงานเหล่านั้น จำเป็นจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายถึง กลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายในการสร้างผลงานซึ่งในการออกแบบกราฟิกนั้นอาจมีการระบุหรือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เช่นอายุ เพศ แหล่งที่อยู่ ระดับการศึกษา สถานภาพ หรือรูปแบบวิถีชีวิต ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้สามารถระบุแนวทางการตกแต่งภาพได้อย่างแม่นยำและตรงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นช่วยกำหนดองค์ประกอบทางด้านศิลปะให้เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

     2. ทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน และลูกค้าเกี่ยวกับแผนงานออกแบบกราฟิก ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงาน คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน โดยการสื่อสารกับบุคลากรต่าง ๆ นั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน เพื่อดำเนินการทำงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือแผนที่ได้วางเอาไว้ โดยการสื่อสารนั้นอาจเกิดจากการพูดคุยเจรจา ลายลักษณ์อักษร หรือเป็นการสื่อสารผ่านแบบร่าง แบบสเก็ตช์ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความเข้าใจที่ตรงกัน และเมื่อเกิดการผ่านขั้นตอนงานต่าง ๆ หรือเกิดการแก้ไขจะทำได้อย่างราบรื่น

          •  การสื่อสารกับลูกค้า โดยสามารถพูดและสื่อสารถึงขอบเขตโครงการ ความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ฯลฯ

          •  การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน โดยสามารถพูดและสื่อสารถึงแนวคิดการจัดการโครงการและขั้นตอนการทำงาน รูปแบบวิธีการดำเนินงาน บุคลากร แบบร่างโครงการ ความคืบหน้า 

       3. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคือสิทธิและทรัพย์สินที่เกิดจากสิ่งสร้างสรรค์ทางความคิด เช่น สิทธิในการใช้งานและจำหน่ายผลงาน การออกแบบ สิทธิบนสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี และสิ่งอื่น ๆ ที่มีการป้องกันทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิในการควบคุม ใช้ จำหน่าย หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ออกแบบ และผู้ใช้งานที่ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ และเคารพการใช้งานตามข้อบังคับ เช่น

        • ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิพิเศษทางกฎหมายที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของสิ่งต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม ภาพวาด ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ สิ่งประดิษฐ์ และสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นผลงานทางความคิดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎหรือที่เป็นผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้สร้างหรือเจ้าของนั้น ไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้งานหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้นยังคุ้มครองการค้างานและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการแสวงหากำไรที่เป็นผลมาจากผลงานของผู้สร้าง

           • Creative Commons (CC) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถให้สิทธิในการใช้งานผลงานของพวกเขาให้ผู้อื่นได้อย่างยืดหยุ่น โดยมีตัวเลือกหลายแบบเพื่อช่วยให้ผู้สร้างสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของผลงานตามที่ต้องการ 

        4. คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาพดิจิทัล

           การมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางของการออกแบบกราฟิกมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้การสื่อสารได้มีประสิทธิภาพและเข้าใจกันได้ในบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น

            •    Typography (ตัวอักษร) รูปแบบตัวอักษร และลักษณ์ต่าง ๆ ของตัวอักษร

            •    Color Theory (ทฤษฎีสี) ความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมสี การใช้สี และการสร้างความมีชีวิตสำหรับงานออกแบบ

            •    Raster (ราสเตอร์) ภาพที่เกิดจากการเรียงกันของเม็ดสีในช่องตาราง

            •    Vector (เวกเตอร์) ภาพที่เกิดจากการเชื่อมโยงจุดเป็นเส้นตรงหรือส่วนโค้งทำให้เกิดพื้นที่ 

            •    Image Resolution ความละเอียดของภาพ

         5. หลักการออกแบบพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมการออกแบบ

              หลักการและกระบวนการออกแบบเป็นขั้นตอนที่ผู้ออกแบบควรมีความเข้าใจ ใช้วิธีการและกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า นอกจากนี้ยังมีหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการออกแบบมีหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องคือ หลักการทางศิลปะเพื่องานออกแบบ และกระบวนการออกแบบ

             •    หลักการออกแบบ Art and Design Principles

                  o    องค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย สี รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นที่ว่าง 

                  o    การจัดวางองค์ประกอบ เช่น สมดุล สัดส่วน การซ้ำ การเน้น เป็นต้น

             •    กระบวนการออกแบบ Design Process

                  o    การทำงานอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและแนวทาง การหาข้อมูลอ้างอิง การทำแบบร่าง และการลงมือสร้างผลงาน เป็นต้น

                  o    การตรวจสอบและสะท้อนข้อมูลเพื่อทราบผลและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ