หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดองค์ประกอบภาพประเภทราสเตอร์ (Arrange Composition Raster Image)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ Adobe Certified Professional Photoshop


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 4003

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดองค์ประกอบภาพประเภทราสเตอร์ (Arrange Composition Raster Image)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถใช้ ปรับแต่ง แก้ไข เครื่องมือเลเยอร์ (Layer) ตั้งค่าความโปร่งใส (Opacity) ของวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ (Layer) ใช้เครื่องมือแก้ไขเลเยอร์แบบไม่เปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (Nondestructive Editing) ใช้เครื่องมือแก้ไขเลเยอร์ภาพแบบเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (Destructive Editing) เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40031
ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์
(Use Layer Tool to Design Raster Image)
1. สร้างเลเยอร์ใหม่ 40031.01 212599
40031
ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์
(Use Layer Tool to Design Raster Image)
2. แก้ไขเลเยอร์ 40031.02 212600
40031
ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์
(Use Layer Tool to Design Raster Image)
3. ลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการ 40031.03 212601
40031
ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์
(Use Layer Tool to Design Raster Image)
4. คัดลอกเลเยอร์ 40031.04 212602
40031
ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์
(Use Layer Tool to Design Raster Image)

5. จัดลำดับเลเยอร์

40031.05 212603
40031
ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์
(Use Layer Tool to Design Raster Image)
6. ซ่อนหรือแสดงเลเยอร์ 40031.06 212604
40031
ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์
(Use Layer Tool to Design Raster Image)
7. ล็อกหรือปลดล็อกเลเยอร์ 40031.07 212605
40032 ปรับแต่งเครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์ (Customize Layer Tool to Design Raster Image) 1. ตั้งค่าความโปร่งใส (Opacity) ของวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ 40032.01 212606
40032 ปรับแต่งเครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์ (Customize Layer Tool to Design Raster Image) 2. ใช้คำสั่ง Blending Mode 40032.02 212607
40032 ปรับแต่งเครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์ (Customize Layer Tool to Design Raster Image) 3. ใช้เครื่องมือ Layer Mask 40032.03 212608
40033 ใช้เครื่องมือแก้ไขเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์ (Use Editing Layer Tool to Design Raster Image)
1. ใช้เครื่องมือแก้ไขเลเยอร์แบบไม่เปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ เช่น คำสั่ง Smart Objects 
40033.01 212609
40033 ใช้เครื่องมือแก้ไขเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทราสเตอร์ (Use Editing Layer Tool to Design Raster Image) 2. ใช้เครื่องมือแก้ไขเลเยอร์ภาพแบบเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ เช่น เครื่องมือ Paint  40033.02 212610

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการสร้างเลเยอร์ประเภทต่าง ๆ  และการจัดการพื้นฐานเกี่ยวกับเลเยอร์ได้ เช่น การสร้าง ลบ จัดเรียง ทำกลุ่ม เปลี่ยน ซ่อน เป็นต้น

2. ทักษะการบังเลเยอร์ ให้แสดงผลหรือลบบังบางส่วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแต่ละประเภทของเลเยอร์ เช่น  Pixel, Shape, Type,  และการปรับแต่งเลเยอร์แต่ละประเภท

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพโดยไม่ทำให้ภาพต้นฉบับเกิดความเสียหาย และสามารถสร้างความยืดหยุ่นในการตกแต่งภาพได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพและออกแบบภาพ เพื่อให้สามารถใช้การทำงานแบบเลเยอร์ในการตกแต่งภาพ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

     1. การสร้างและการจัดการเลเยอร์ โปรแกรมการตกแต่งภาพนั้นมีเครื่องมือชุดเลเยอร์หรือระบบการทำงานแบบซ้อนชั้น มีความสำคัญกับการทำงานในการออกแบบและตกแต่งภาพจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในการจัดการเลเยอร์ในการกรณีต่าง ๆ เช่น การเพิ่ม ลบ ซ่อน/แสดง ล็อก/ปลดล็อก ภายในเลเยอร์นั้น ๆ และต้องเข้าใจลักษณะการทำงานในกรณีหลายเลเยอร์ เช่น การจัดลำดับ การทำกลุ่ม การผสานชั้น

     2. การปรับแต่งค่าโปร่งใสของเลเยอร์และการบังภาพ ในการจัดการเลเยอร์มีการปรับค่าความทึบใสของเลเยอร์ซึ่งมีการปรับได้จากหลายคำสั่ง และในคำสั่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกันจึงต้องสามารถเข้าใจในแต่ละคำสั่ง และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ส่วนการบังภาพเป็นเทคนิคการซ่อนภาพบางส่วนที่ไม่ได้เกิดจากการลบภาพต้นฉบับ ซึ่งมีผลดีเมื่อเกิดการแก้ไข ซึ่งสามารถทำได้จาก 

     3.  ความเข้าใจการแก้ไขภาพ โดยไม่ทำให้ภาพต้นฉบับเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียหาย (Nondestructive editing) โดยมีหลากหลายคำสั่งและแนวทางซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ 

         •    ปรับขนาดได้โดยไม่ทำให้เกิดการขยายของเม็ดสี ซึ่งเกิดจากการวางภาพซ้อนในภาพ หรือการนำเข้าไฟล์จากภาพภายนอก

         •    การปรับแสงและสี โดยไม่ได้ใช้คำสั่งตรงกับภาพ ทำให้ภาพต้นฉบับไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงโดยตรง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ