หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เผยแพร่ชิ้นงานภาพราสเตอร์ไปยังสื่อดิจิทัล (Publishing Design Raster Project Work to Digital Media)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ Adobe Certified Professional Photoshop


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 4005

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เผยแพร่ชิ้นงานภาพราสเตอร์ไปยังสื่อดิจิทัล (Publishing Design Raster Project Work to Digital Media)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถตรวจสอบชิ้นงานให้เหมาะสมก่อนที่จะส่งออกไปยังสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าความละเอียด (Resolution) ให้กับชิ้นงาน การบันทึกและส่งออกชิ้นงานไปยังสื่อดิจิทัล เช่น การบันทึกชิ้นงานสำหรับนำไปใช้กับเว็บไซต์ สำหรับงานสิ่งพิมพ์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40051 ตรวจสอบชิ้นงานภาพราสเตอร์สำหรับส่งออกไปยังสื่อดิจิทัล (Verify Design Raster Project Work for Export to Digital Media)

1. ตั้งค่าความละเอียด (Resolution) ให้กับชิ้นงานภาพราสเตอร์ 

40051.01 212627
40051 ตรวจสอบชิ้นงานภาพราสเตอร์สำหรับส่งออกไปยังสื่อดิจิทัล (Verify Design Raster Project Work for Export to Digital Media) 2. ตั้งค่าระบบสี (Color Mode) ให้กับชิ้นงานภาพราสเตอร์ 40051.02 212628
40052 บันทึกและส่งออกชิ้นงานภาพราสเตอร์ไปยังสื่อดิจิทัล (Save and Export Design Raster Project Work to Digital Media) 1. บันทึกชิ้นงานภาพราสเตอร์ในรูปแบบไฟล์ที่ใช้บนเว็บ 40052.01 212629
40052 บันทึกและส่งออกชิ้นงานภาพราสเตอร์ไปยังสื่อดิจิทัล (Save and Export Design Raster Project Work to Digital Media) 2. บันทึกชิ้นงานภาพราสเตอร์ในรูปแบบไฟล์สำหรับงานสิ่งพิมพ์ 40052.02 212630
40052 บันทึกและส่งออกชิ้นงานภาพราสเตอร์ไปยังสื่อดิจิทัล (Save and Export Design Raster Project Work to Digital Media) 3. ส่งออกบางส่วนของชิ้นงานภาพราสเตอร์เป็นไฟล์ 40052.03 212631

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการบันทึกไฟล์ในกรณีต่าง ๆ เช่น การบันทึกงานเพื่อทำงานต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม การรวบรวมไฟล์เพื่อย้ายเครื่องหรือส่งต่องาน และการส่งออกไฟล์เป็นภาพเพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการย้ายไฟล์หลัก และไฟล์ภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การรวมไฟล์เพื่อส่งมอบต่อ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องการเผยแพร่สื่อดิจิทัล

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

     1. ความเข้าใจในการเตรียมการบันทึกไฟล์เพื่อใช้ในสื่อประเภทต่าง ๆ มีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเนื่องจากการกำหนดค่าที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ภาพงานที่ถูกส่งออกไม่ได้คุณภาพ และอาจเกิดการผิดเพี้ยนในส่วนของสี ก่อนการบันทึกหรือส่งออกควรเตรียมไฟล์โดยตรวจสอบค่าต่าง ๆ 

        •  ขอบเขตสีของงานพิมพ์และงานระบบหน้าจอ และกำหนดระบบสีให้เหมาะสมกับสื่อ

        •  การตรวจสอบขนาดและคุณภาพรายละเอียดของภาพ

     2. คำสั่งในการบันทึกไฟล์เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ 

        •  หลักการบันทึกไฟล์ต้นฉบับ และไฟล์ภาพที่ใช้งานร่วมกับการออกแบบไม่ให้สูญหายหรือเกิดความเสียหายเมื่อเกิดการย้ายเครื่องในการทำงาน

        •  การบันทึกไฟล์เป็นภาพเวกเตอร์หรือราสเตอร์ และการกำหนดค่า เช่น ความละเอียดของภาพ และนามสกุลไฟล์ที่เหมาะสม เพื่อใช้กับงานพิมพ์หรืองานระบบหน้าจอ

        •  การกำหนดค่าการส่งออกผลงาน เช่น ขอบเขตงาน จำนวนและหมายเลขผลงาน เป็นต้น

        •  การรวบรวมไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์ภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ