คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 6 เป็นผู้มีสมรรถนะในวางแผนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีทักษะในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงการนำเสนอแผนนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้าขยะ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีในสาขาสิ่งแวดล้อม

     2.2 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. ใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพระดับวิชาชีพ

4. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานโรงไฟฟ้าขยะ (ถ้ามี)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน/ความร้อนร่วม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-CQCI-684A จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
GPW-CSJY-685A ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
GPW-MZCZ-686A กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
GPW-KTVQ-687A วางแผนงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
GPW-BQIM-688A สรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
GPW-CNGC-689A เสนอแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในโรงไฟฟ้าขยะ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ