คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร มีทักษะในการวางแผนกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสีย พัฒนาขั้นตอนการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ปริญญาตรี ในสาขาสิ่งแวดล้อม

     2.2 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปี

     2.3 ใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพในการทำงานระดับหัวหน้างาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าขยะ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-KDLB-680A วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
GPW-SZXM-681A ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานควบคุมมลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้าขยะ
GPW-PVMJ-682A ควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าขยะ
GPW-KLTA-683A ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ