คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานอาชีพผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ อาชีพผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานอาชีพผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ อาชีพผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ ผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปฏิบัติงานสอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding ใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับสอนวิทยาการคำนวณ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือรายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานสมรรถนะตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1.    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
(1)    เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือรายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์
(2)    มีประสบการณ์สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือนับเป็นชั่วโมงในรายวิชาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงใน 1 ปีการศึกษา 
(3)    ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหน่วยสมรรถนะ 5 หน่วย ที่กำหนดในคุณวุฒินี้ 

2.    ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
1)    ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 5 หน่วย 
2)    แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในอาชีพผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 มีลักษณะการประกอบอาชีพเป็นครู ผู้สอน หรือวิทยากร ที่ทำหน้าที่จัดการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือรายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์
รหัสอาชีพ 

TSCO code

ISCO code

2320.90 : ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาอื่นๆ

2331.90 : ผู้สอนในระดับประถมศึกษาอื่นๆ

2330 : ครูสอนระดับมัธยมศึกษา

2341 : ครูสอนระดับประถมศึกษา

2356 : ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2359 : ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ด้านการสอน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CC-SZNZ-001 ปฏิบัติงานสอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ที่กำหนดตามหลักสูตร
CC-IGXM-002 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ที่กำหนดตามหลักสูตร
CC-LAUC-003 ใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับสอนวิทยาการคำนวณตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ที่กำหนดตามหลักสูตร
CC-KVGC-004 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์
CC-XWXN-005 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ที่กำหนดตามหลักสูตร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ