หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์

สมรรถนะอาชีพผู้สอนวิทยาการคํานวณและภาษาคอมพิวเตอร์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CC-KVGC-004

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    TSCO 2320.90 : ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาอื่นๆ TSCO 2331.90 : ผู้สอนในระดับประถมศึกษาอื่นๆ

ISCO 2330 : ครูสอนระดับมัธยมศึกษา, 2341 : ครูสอนระดับประถมศึกษา, ISCO 2356 : ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ISCO 2359 : ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ด้านการสอน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถการในวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding เพื่อสร้างแนวคิดและความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการใช้กิจกรรม การเล่นสนุก อาทิ บัตรคำ ปริศนา เกม กระดาน ดินสอสี อุปกรณ์ และสิ่งรอบตัวมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน คิดเป็นระบบ การคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นไปตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพผู้สอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010401

จัดกิจกรรมเสริมสร้างการคิดเชิงคำนวณ

1) ออกแบบกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

1010401.01 174072
1010401

จัดกิจกรรมเสริมสร้างการคิดเชิงคำนวณ

2) ออกแบบกิจกรรมที่ฝึกการคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์

1010401.02 174073
1010401

จัดกิจกรรมเสริมสร้างการคิดเชิงคำนวณ

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม

1010401.03 174074
1010401

จัดกิจกรรมเสริมสร้างการคิดเชิงคำนวณ

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ เป็น จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

1010401.04 174075
1010401

จัดกิจกรรมเสริมสร้างการคิดเชิงคำนวณ

5) จัดหาหรือจัดทำสื่อการเรียนการสอนกิจกรรม Unplugged เพื่อฝึกให้ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

1010401.05 174076
1010402

จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักเทคนิควิธีการต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และอธิบายการทำงานของระบบเบื้องต้นได้ 

1010402.01 174077
1010402

จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

1010402.02 174078
1010402

จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือคมนาคมที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

1010402.03 174079
1010403

จัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นความจริงหรือความคิดเห็น

1010403.01 174080
1010403

จัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้เท่าทันและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่างๆ

1010403.02 174081
1010403

จัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ และป้องกันตนเองจากภัยของการรับข่าวสารบนโลกออนไลน์

1010403.03 174082

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. เทคนิควิธีการสอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1)    ความสามารถในสอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding 

2)    ความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding

3)    ความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ

4)    ความสามารถในด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) 

5)    สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมการนำเสนอ และโปรแกรมตารางคำนวณ

6)    ความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1)    ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรอบเนื้อหาวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์

2)    ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาการคำนวณและการคิดเชิงคำนวณ

3)    ความรู้เกี่ยวกับการสอนในรูปแบบ Unplugged coding

4)    ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ Unplugged coding

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1)    อธิบายหรือระบุความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหาการสอนวิทยาการคำนวณและการคิดเชิงคำนวณตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้เรียนตามระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้สอน

2)    อธิบายหรือระบุความรู้เกี่ยวกับการจัดการสอนในรูปแบบ Unplugged coding 

3)    วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือใบรับรองความรู้หรือหลักฐานการอบรม ที่แสดงถึงความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและการสอนในรูปแบบ Unplugged coding อาทิ หลักฐานการผ่านการอบรม C4T หรือ C4T Plus

14.2     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1)    แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม Unplugged coding 

2)    สื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม Unplugged coding

3)    ภาพถ่ายหรือวิดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม Unplugged coding

4)    วุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบรับรองหรือผลการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนที่เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและภาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต้นสังกัด, สสวท. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ สถานศึกษา14.3     คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ ตามข้อ 14.1 และ 14.2

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ผู้สอนสามารถปฏิบัติการสอนวิทยาการคำนวณในรูปแบบ Unplugged coding โดยเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน โดยจัดแผนการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานให้รับผิดชอบเป็นผู้สอน

15.1 สอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของการทำกิจกรรม

15.2 สอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding  ฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานต่อยอดการศึกษาต่อในศาสตร์อื่นอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

15.3 สอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding คือ การสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในกิจกรรมในการเรียนรู้ อาทิ การเล่นสนุก บัตรคำ ปริศนา เกม กระดาน ดินสอสี อุปกรณ์ และสิ่งรอบตัวมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ

15.4 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ข้อแนะนำ

1.    ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged coding

2.    จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และหลักสูตร แล้วออกแบบการจัดการเรียนรู้ วางแผน เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.    ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นหรือที่สามารถจัดหาได้ในพื้นที่ในการสร้างสื่อสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged coding

4.    ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใช้ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged coding ว่ามีผลสำเร็จ ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์จากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน หรือผลงานที่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องของผู้เข้ารับการประเมิน หลักฐานรับรองความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้า ที่มีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ยินดีต้อนรับ