คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างต่อเรือยอร์ช ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างต่อเรือยอร์ช ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้

มีความรู้ในเชิงทฤษฏีและหลักการที่สำคัญในการต่อเรือ มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและมีทักษะในการควบคุมงาน มีทักษะในการวางแผนและควบคุมคุณภาพในการผลิต สามารถบริหารจัดการกระบวนการต่อเรือ รวมถึงทักษะการติดต่อประสานงาน การร่วมงานกับผู้อื่น และทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ปรับปรุงคุณภาพของผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างต่อเรือ ระดับ 4 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.2 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มช่างต่อเรือ) และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี

2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ เช่น ช่างกลเรือ ช่างต่อเรือ ช่างซ่อมบำรุงเรือ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-DRYF-152A เข้าใจหลักการของเรือ
MRT-SQDA-153A ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในการประกอบเรือ
MRT-YCOJ-154A อ่านแบบเรือ
MRT-NRPY-155A วางแผนการควบคุมคุณภาพการประกอบตัวเรือ
MRT-FXRD-158A ตรวจสอบการประกอบชิ้นส่วนตัวเรือ
MRT-HAZB-160A ควบคุมการติดตั้งระบบกลจักรตามแบบ
MRT-HZFI-162A ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ