คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างต่อเรือยอร์ช ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างต่อเรือยอร์ช ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานในอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจในหน้าที่ได้ด้วยตัวเอง มีความรู้ในเชิงทฤษฏีและหลักการที่สำคัญในการต่อเรือ มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและมีทักษะในการควบคุมงาน บริหารจัดการกระบวนการต่อเรือและสามารถตรวจสอบการประกอบงานด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีทักษะการติดต่อประสานงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน การร่วมงานกับผู้อื่น และทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ปรับปรุงคุณภาพของผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มช่างต่อเรือ)  และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ เช่น ช่างกลเรือ ช่างต่อเรือ ช่างซ่อมบำรุงเรือ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-DRYF-152A เข้าใจหลักการของเรือ
MRT-SQDA-153A ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในการประกอบเรือ
MRT-YCOJ-154A อ่านแบบเรือ
MRT-LGCH-156A ตรวจสอบชิ้นส่วนเรือและเครื่องประกอบตัวเรือ
MRT-YGZS-157A ประกอบชิ้นส่วนตัวเรือ
MRT-SPIO-159A ติดตั้งระบบกลจักรตามแบบ
MRT-VDTE-161A ติดตั้งระบบไฟฟ้าในเรือ
MRT-FJAB-163A ทดลองเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ