คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้เครื่องมือและทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน ในการประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย คัดเลือกและจัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการประกอบได้ตามคู่มือ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประกอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ ประกอบแบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ ทดสอบความเป็นฉนวนของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามมาตรฐาน ควบคุมการประกอบและการทดสอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-SOCQ-051A ปฏิบัติงานในการประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย
AMP-USOS-054A คัดเลือกและจัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการประกอบได้ตามคู่มือ
AMP-QGWQ-055A จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประกอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ
AMP-ENAL-056A ประกอบแบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ
AMP-VLRM-057A ทดสอบความเป็นฉนวนของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามมาตรฐาน
AMP-BOHT-058A ทดสอบคุณลักษณะของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามมาตรฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ