หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานในการประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-SOCQ-051A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานในการประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และอาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานกับแบตเตอรี่ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือเหตุฉุกเฉิน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060101.1

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

1) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้ถูกต้อง  

060101.1.01 176871
060101.1

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

2) ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

060101.1.02 176872
060101.2

ใช้เครื่องมือให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

1) เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจวัด การทดสอบได้อย่างถูกต้อง

060101.2.01 176887
060101.2

ใช้เครื่องมือให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

2) ทำการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง   

060101.2.02 176888
060101.2

ใช้เครื่องมือให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

3) ทำการทดสอบด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

060101.2.03 176889
060101.3 จัดการพื้นที่ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

1) บ่งชี้/ใช้สัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงได้อย่างถูกต้อง   

060101.3.01 176896
060101.3 จัดการพื้นที่ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

2) ปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงได้อย่างถูกต้อง

060101.3.02 176897

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ถูกต้อง2. การปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง3. การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน2. ประเภทของแหล่งเพลิงและชนิดของสารดับเพลิงที่เหมาะสม3. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น4. มีความรู้เรื่องการใช้งานและอ่านค่าจากเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงหลักการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง หรือระบบกักเก็บพลังงานที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง การใช้และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้ด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าแรงดันสูง2. การติดตั้ง การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ทั้งแรงดันต่ำและแรงดันสูง3. การประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน4. การจัดการพื้นที่ในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย5. ป้ายและสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ด้านกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงและความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์          แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานแบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ